Welcome to Crymych, Pembrokeshire

At Silwi children come first. Their holistic needs are valued and attended to be professional and caring staff. Crymych Nursery is a bilingual nursery offering day care for the local community between the hours of 8am and 6pm. The purpose built premises has a room for 9 babies to be nurtured to become independent, confident and happy toddlers. At this stage normally around the 2nd birthday, the transition into the toddler room may begin.

On registration, babies will be allocated a key worker whom will work along side the families, extending the care and routine already established. Commuication with families will continue when adapting the routine, which will meet the needs of the developing child. Families are welcome to arrange informal meetings with key workers.

The toddler room is registered for 20 children over 2yr olds and are placed in peer groups with a key worker allocated to monitor their care and development. The Toddler room is open plan with areas of learning and interest for the children to access independently. During the day staff encourage exploration and self discovery thus developing the children’s self esteem and life skills. It is important to us that children play and have fun.

We want parents/carers to feel confident about the quality of care that is provided for their child/children, in order for parents to work without concern for their child’s /children’s health, welfare and early learning.

At Si-lwli we offer a wide spectrum of services and sessions to cater for the ever changing childcare and family demands. Our aim is to also be as flexible as possible and provide you with the best service.

During term time we offer a wrap around service for children who attend Ysgol y Frenni, the local primary school. We are also registered for 16 children aged 5yrs to 14 years in our after school care including a breakfast and after school club.

We also offer two and half hour sessions for children older than three years who would have fun playing with new friends whilst learning the Welsh language. This may also offer you some valuable free time.

Croeso cynnes i Crymych, Sir Benfro

Y plant sy’n dod gyntaf yma yn Si-lwli. Mae eu hanghenion cyfannol yn bwysig i ni ac yn nwylo staff proffesiynol a gofalus. Mae ein gofal plant ar gael i deuluoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr.

Mae’r safle wedi adeuladu yn bwrpasol ac mae yna lle i naw baban 6 mis oed a hŷn. Mae pob un yn cael ei feithrin i fod yn dwdlyn annibynnol, hyderus a hapus. Dyma pryd, tuag adeg yr ail ben-blwydd, y bydd y broses o drosglwyddo i’r dosbarth hŷn i fewn i ystafell y plant.

Ar gofrestriad baban mae yna weithiwr allweddol yn cael ei benodi ar ei gyfer fydd yn gweithio ochr yn ochr â’r teulu er mwyn darparu’r gofal a’r drefn a sefydlwyd eisoes. Bydd y broses o gyfathrebu gyda’r teuluoedd yn parhau wrth i’r plentyn dyfu a datblygu a’r angen i addasu’r drefn i gwrdd ag anghenion newydd ddod i’r amlwg. Fel rhan o’r broses cyfathrebu, mae croeso i deuluoedd drefnu cyfarfodydd anffurfiol gyda’u gweithiwr allweddol.

Unwaith y bydd y plant (cyf 16) yn cyrraedd y dosbarth i lawr y staer maen nhw’n cael eu gosod yn ôl oed a datblygiad mewn grwpiau bychain o gyfoedion. Yn ystod y dydd bydd y staff yn annog y plant i chwilio’r byd, i ddatblygu eu hadnabyddiaeth ohonyn nhw eu hunain a thrwy hynny i ddatblygu eu hunan-barch a’u sgiliau bywyd. Mae o’n bwysig i ni fod plant yn chwarae ac yn cael hwyl.

Mae’r plant yn chwarae ac yn dysgu mewn amgylchedd cynllun agored o 8y.b i 6y.p. Mae gofal plant o ansawdd uchel yn dod â manteision i’r gymuned gyfan, yn galluogi rhieni / gofalwyr i ddychwelyd i’r gwaith ac yn cyfuno cyflogaeth gyda bywyd teuluol, a galluogi cyflogwyr i gadw a recriwtio gweithwyr o’r gymuned leol.

Rydym eisiau i rieni / gofalwyr i deimlo’n hyderus am ansawdd y gofal sy’n cael ei ddarparu ar gyfer eu plentyn / plant, er mwyn i rieni i weithio heb boeni am iechyd eu plentyn / plant, lles a dysgu cynnar.

Mae dewis eang o wasanaethau a sesiynau i’w cael yn Si-lwli er mwyn darparu ar gyfer newidiadau yng ngofynion teuluoedd a maes gofal plant. Ein nod ydi bod mor hyblyg â phosib a darparu’r gwasanaeth gorau y gallwn ni ar eich cyfer.

Rydym yn cynnig gwasanaeth hebrwng fel rhan o’n gwasanaeth cludiant i’r ysgol leol Ysgol y Frenni. Rydym ni hefyd yn darparu gwasanaeth i 16 o blant rhwng 5-14 mlwydd oed yn ei’n clwb gofal ar ôl a cyn ysgol.

Rydym hefyd yn cynnig sesiynnau 2 awr a hanner i plant sy’n hyn na 3 mlwydd oed i gal hwyl a gwneud ffrindiau newydd tra’n dysgu’r iaith Cymraeg. Gall hyn hefyd yn cynnig ychydig o amser rhydd gwerthfawr i chi.