Follow @SiLwli Meithrinfa Si-Lwli

Create your badge

Croeso

Mae Si-lwli yn feithrinfa gofal dydd cyfrwng Cymraeg lle byddwn yn rhoi pwyslais mawr ar anghenion ieithyddol ein teuluoedd. Ein bwriad ydi cwrdd ag anghenion cyfannol plant bychain mewn amgylchedd cartrefol, cyfeillgar a chefnogol. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar adeiladu cysylltiadau personol cryf gyda theuluoedd y plant ac o’r herwydd yn gweld cyfathrebu da rhwng y staff a’r teuluoedd yn hanfodol.  

Rydym yn credu bod gan blentyn hawl i chwarae, chwilio ac ymchwilio i’w amgylchedd, yn y tŷ a thu allan ac o ganlyniad rydym ni’n rhoi llawer o gyfle i’r plant wneud hynny. Rydym ni hefyd yn cynorthwyo’r plant i gydnabod pwysigrwydd byw’n iach. 

Rydym yn gofalu am bob plentyn fel unigolyn, waeth beth ydi ei liw, rhyw, crefydd, gallu, hil neu gredo. Mae croeso yma i blant ag anghenion arbennig, cyn belled a bod yr amgylchedd yn addas ar gyfer eu hanghenion penodol. Ac mae Amddiffyn Plant yn fater yr ydym yn ei gymryd o ddifrif.